Algemene Voorwaarden

Barlavento BV beschouwt haar relatie tot een opdrachtgever in de eerste plaats als een vertrouwensrelatie. Daarom geen 'kleine letters', maar heldere algemene voorwaarden.

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Barlavento en de opdrachtgever (inclusief aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten).

 

2.     Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging of de aanvang van de werkzaamheden door Barlavento.

 

3.     Op verzoek van de opdrachtgever zal Barlavento waar mogelijk tijdens de uitvoering van een opdracht opgave van de kosten doen. Een prijsopgave houdt geen rekening met meerwerk in opdracht van de opdrachtgever.

4.     Barlavento heeft bij de totstandkoming van financieringen en overige transacties een adviserende en bemiddelende rol. De uiteindelijke beslissing over een financiering of overige transactie is aan de financier en aan de opdrachtgever. Barlavento kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet doorgaan van een financiering of andere transactie, dan wel voor de gevolgen hiervan. Barlavento  treedt niet op als vertegenwoordiger van de opdrachtgever en gaat dus namens de opdrachtgever geen rechtshandelingen aan.

5.     Barlavento baseert haar adviezen op zorgvuldig samengestelde informatie. Voor de gevolgen van eventueel onjuiste informatie is Barlavento niet aansprakelijk. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van informatie die zij, schriftelijk of mondeling, aan Barlavento vertrekt, en Barlavento  mag zich zonder eigen onderzoek op die informatie baseren.

6.     De adviezen van Barlavento zijn uitsluitend voor de opdrachtgever bedoeld, en alleen de opdrachtgever mag zich bij zijn beslissingen baseren op deze adviezen. De adviezen mogen aan de direct bij een financiering of andere transactie betrokkenen uitsluitend ter informatie worden openbaard.

7.     De overeenkomst tussen Barlavento en de opdrachtgever geldt voor onbepaalde tijd, indien niet een bepaalde tijd is afgesproken. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 maanden. Een overeenkomst voor bepaalde tijd of een bepaald project kan niet tussentijds worden opgezegd, maar wel schriftelijk tegen het einde van de overeengekomen periode dan wel de voltooiing van het project en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd niet is opgezegd, wordt zij voortgezet voor eenzelfde duur als de oorspronkelijke.

8.     Barlavento stelt alles in het werk voor een juiste uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever desondanks bezwaren heeft over het geleverde resultaat, dan zal zij Barlavento  daarover zo spoedig mogelijk gemotiveerd informeren. In geval van een terecht bezwaar krijgt Barlavento een redelijke gelegenheid voor herstel van het geleverde resultaat.

9.     Eventuele aansprakelijkheid van Barlavento is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht. De aansprakelijkheid kan alleen Barlavento, en niet tevens haar werknemers persoonlijk betreffen (de werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten). Barlavento is ten hoogste aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever. Barlavento is niet aansprakelijk voor bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, behoudens voor zo ver dezen Barlavento ter zake vrijwaren.

10.   Overeengekomen honorarium of provisie is exclusief omzetbelasting en onkosten. De betalingstermijn is 14 dagen. Over niet tijdig betaalde bedragen is een rente van 7% verschuldigd. Alle kosten in verband met incasso (waaronder het honorarium voor juridisch adviseurs) zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht tot verrekening met of opschorting van haar betalingsverplichting.

 

 

11.   Barlavento verwerkt persoonsgegevens. De grondslag hiervoor is het uitvoeren van de overeenkomst, een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de gegevens en de uitdrukkelijke toestemming van de klant. De gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht of andere wensen die voor de opdrachtgever worden verzorgd. De gegevens kunnen door Barlavento worden verstrekt aan financieringsinstellingen en andere betrokken instanties of personen om deze in staat te stellen een oordeel te vormen over de financieringsaanvraag of om met opdrachtgever in contact te komen. In alle gevallen wordt verwezen naar het privacy beleid van de betreffende partijen.  

12.   De rechter te Utrecht is exclusief bevoegd van enig geschil tussen Barlavento en haar opdrachtgever kennis te nemen.